Villkor för skolresebokning

1. Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt till bokningsansvarig hos Östersund Multi Challenge. Multi Challenge skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt via mail.

2. Särskilda önskemål
Särskilda önskemål gällande t.ex. specialkost, allergier m.m. skall framföras till Multi Challenge i samband med första beställningstillfället.

3. Värdefull egendom
Multi Challenge skall upplysas av gästen, om denne vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i Multi Challenges förvaringsutrymmen eller värdeskåp. Multi Challenge är ersättningsskyldig vid stöld eller liknande, endast om Multi Challenge genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.
Multi Challenge ansvarar inte för egendom som förvaras i av Multi Challenge anordnade värdeskåp då tillsyn av dessa inte kan garanteras.

4. Ansvar för egendom/vållande av skada
Multi Challenge har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i Multi Challenge lokaler. Om Multi Challenge eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förekommit eller skadats, ansvarar Multi Challenge för den förekomna/skadade egendomen. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar Multi Challenge.

Alla aktiviteter i Multi Challenge genomförs på egen risk.

5. Avbokning / avbeställning / uteblivande från aktivitet

· Vid avbeställning av hela eller delar av arrangemanget, femton-trettio (15-30) dagar före genomförandet, skall beställaren ersätta Multi Challenge med 50 % av värdet på beställningen.

· Vid avbeställning av hela eller delar av arrangemanget, en-fjorton (1-14) dagar före arrangemanget skall beställaren ersätta Multi Challenge med 100 % av värdet på beställningen.

· Uteblir deltagare från de beställda aktiviteterna eller beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset om inte skriftlig överenskommelse upprättats mellan beställaren och Multi Challenge.

6. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av Multi Challenge. Om betalningsfristen överskrids har Multi Challenge rätt att debitera gällande dröjsmålsränta.

7. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, naturkatastrofer, väsentliga inskränkningar i leveranser, force majeure hos våra samarbetspartners (t.ex. oplanerat eller plötsligt behov av underhåll/renoveringsarbete som påverkar verksamheter som badhus eller bowlinghall)  eller andra omständigheter utanför Multi Challenges kontroll, berättigar Multi Challenge att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Ring oss om ni har några frågor eller vill boka. Det går även bra via mail.

Telefon : + 46 – 63 – 14 05 40
Mail bokningsärenden:
info@multichallenge.se

Onlinebokning